p

Ogólne warunki handlowe

1. Oferta i akceptacja

Poprzez złożenie zamówienia akceptujecie Państwo nasze warunki sprzedaży i dostawy. Każda oferta wysłana do klienta wymaga potwierdzenia zamówienia. Wysłanie zamówionego towaru do klienta jest również jednoznaczne z potwierdzeniem zlecenia. Nie można zagwarantować stałej dostępności określonych produktów. Towary muszą zostać sprawdzone przez kupującego pod względem kompletności i integralności i mogą być reklamowane w ciągu 10 dni od dnia dostawy.

2. Koszty wysyłki

Nasze ceny sprzedaży nie obejmują kosztów dostawy i opakowania. Jednak na życzenie, usługi te, są przez nas dostarczane lub organizowane w ramach dodatkowej opłaty. W takim przypadku faktycznie poniesione koszty, na przykład za transport lub opakowanie, które zostały doliczone najpóźniej w dniu dostawy, będą uwidocznione na rachunku.

3. Cena

W celu zapoznania się z naszą modalnością cenową prosimy zapoznać się z załączoną ofertą / cennikiem.

4. Termin dostawy

Jesteśmy uprawnieni do przekroczenia uzgodnionego czasu dostawy do czterech tygodni. Dopiero po upływie tego okresu oraz po upływie ustalonego przez klienta rozsądnego ostatecznego terminu dostawy klient może odstąpić od umowy.

5. Zastrzeżenie prawa własności

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej spłaty wszystkich roszczeń i ewentualnych opłat dodatkowych.

6. Płatność

Faktury należy zapłacić niezwłocznie po ich otrzymaniu bez jakichkolwiek potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku opóźnionej płatności będą naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 6% w skali roku.

7. Odstąpienie od umowy

W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub z innego ważnego powodu, jak na przykład niewypłacalność lub upadłość klienta lub niewydolność aktywów, a także opóźnienie płatności, mamy prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie została ona już zrealizowana. W przypadku rezygnacji mamy prawo, jeśli klient jest zadłużony, zażądać ryczałtowej rekompensaty w wysokości 10% kwoty faktury brutto lub odszkodowania za faktycznie poniesioną szkodę. W przypadku niewywiązania się z płatności przez klienta będziemy zwolnieni z wszelkich dalszych zobowiązań związanych z usługami i dostawami. Jesteśmy również upoważnieni do wstrzymania wysyłki zaległych dostaw i usług oraz do żądania płatności z góry lub do odstąpienia od umowy po ustaleniu rozsądnego terminu. Jeżeli klient odstąpi od umowy, nie mając do tego prawa, lub jeśli się od niej uchyla, mamy wybór nalegania na wypełnienie lub wyrażenie zgody na anulowanie umowy; w tym drugim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty ryczałtowej rekompensaty w wysokości 10% kwoty faktury brutto lub faktycznie poniesionej szkody.

8. Wybór prawa, jurysdykcja

Obowiązuje prawo austriackie. Możliwość zastosowania Konwencji ONZ o sprzedaży nie jest brana pod uwagę. Językiem umowy jest niemiecki. Umawiające się strony zgadzają się na austriacką, krajową jurysdykcję. Jeśli nie jest to firma konsumencka, właściwy sąd w siedzibie naszej firmy ma wyłączną jurysdykcję lokalną do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy.

9. Gwarancja – naprawa głowic – sprzedaż głowic  (nowe demo i używane)

9.1 Naprawy

Naprawa głowic przezprzełykowych i trójwymiarowych  (głowice poniżej 5-ciu lat) 6 miesięcy gwarancji na wykonane przez nas naprawy

Głowice standardowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 12 miesięcy gwarancji na wykonane przez nas naprawy

Naprawa głowic przezprzełykowych i trójwymiarowych  (głowice powyżej 5-ciu lat) 2 miesiące gwarancji na wykonane przez nas naprawy

Głowice standardowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 6 miesięcy gwarancji na wykonane przez nas naprawy

9.2. Sprzedaż nowych głowic

Nowe głowice przezprzełykowe 12 miesięcy gwarancji

Nowe głowice standardowe 12 miesięcy gwarancji

Nowe głowice trójwymiarowe 12 miesięcy gwarancji

9.3. Sprzedaż głowic Demo

Demo głowice przezprzełykowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 12 miesięcy gwarancji

Demo głowice standardowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 12 miesięcy gwarancji

Demo głowice trójwymiarowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 12 miesięcy gwarancji

Demo głowice przezprzełykowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

Demo głowice standardowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

Demo głowice trójwymiarowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

9.4. Sprzedaż używanych głowic

Używane głowice przezprzełykowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 6 miesięcy gwarancji

Używane głowice standardowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 12 miesięcy gwarancji

Używane głowice trójwymiarowe (głowice poniżej 5-ciu lat) 6 miesięcy gwarancji

Używane głowice przezprzełykowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

Używane głowice standardowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

Używane głowice trójwymiarowe (głowice powyżej 5-ciu lat) 30 dni gwarancji

Podczas wymiany soczewki akustycznej w głowicach standardowych, przy usuwaniu gumowej powłoki, może dojść do uszkodzenia kryształów głowicy. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

9.5. Reklamacje

Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane, tylko wtedy, jeśli zostały zgłoszone w ciągu 7 dni od dostarczenia towaru, dotyczy to zarówno produktów, jak i usług.

Stand 05.09.2016